Následující pravidla se vztahují na všechny soutěže v našem časopisu: 

1) Každý čtenář může mít pouze jeden registrovaný účet a pokud dojde v průběhu soutěže ke zjištění porušení tohoto pravidla, je soutěžící automaticky vyřazen a daný účet zablokován

2) Soutěže se může zúčastnit:

a) každý registrovaný čtenář, který není v žádném příbuzenském vztahu k jinému registrovanému čtenáři a tato skutečnost je ověřitelná na základě jména, poštovní adresy, případně dalších údajů

b) fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území České republiky

c) každý kdo správně odpověděl na soutěžní otázku nebo splnil jinou podmínku pro zařazení do losování o výherce

d) jedna a táž osoba se může dané soutěže zúčastnit jen jednou; doručí-li jedna a táž osoba v rámci jedné soutěže svoji odpověď vícekrát, vezme organizátor v úvahu jen první doručenou odpověď

3) Předání výhry probíhá výhradně zasláním ceny na poštovní adresu Českou poštou nebo ve výjimečných případech jiným dopravcem a to nejpozději do 7 dnů od zveřejnění výsledků

vyhra2016leden

4) Nepodaří-li se výhru doručit výherci na jím uvedenou adresu nebo nepřevezme-li výherce výhru na této adrese či výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká. Redakce pak může určit náhradního výherce na základě dalšího nebo již předchozího losování

5) Pokud čtenář nepotvrdí informaci o výsledku losování (nezasíláme upozornění e-mailem, sdělení je pouze na stránce se soutěží!) nebo neposkytne redakci poštovní adresu DO 14 DNŮ od sdělení takové výzvy, nárok na výhru rovněž zaniká nebo přechází na náhradního výherce, pokud je takový výherce vylosován

6) Redakce neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou či za ztrátu výher během poštovní přepravy

7) Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu

8) Redakce si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis soutěže, po dobu trvání soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu

9) Redakce si vyhrazuje právo soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit

10) Z účasti na soutěži může být rozhodnutím redakce vyloučena osoba, která této účasti ke škodě organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce

11) Účastí v soutěži účastník dále uděluje redakci souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených spolu s odpovědí či dodatečně po vyhodnocení soutěže

12) Účastí v soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat